REGULAMIN KONKURSU INTERNETOWEGO “moja mama”

§ 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

 1. Organizatorem konkursu jest Patrycja Krygier, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą No Pewnie Patrycja Krygier, ul. Dębowa 19a/5 76-004 Sianów, NIP: 4990561098, Regon: 381715086, telefon: (+48) 889 142 287, e-mail: kontakt@nopewnie.com.pl zwana dalej „Organizatorem”
 2. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
 4. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora marki No Pewnie.
 5. Konkurs trwa od dnia 8 maja 2023r do 24 maja 2023r (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

 §2 [UCZESTNICY KONKURSU]

 1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne działające jako konsumenci, które są osobami pełnoletnimi.
 2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien:
  1. polubić stronę na facebooku organizatora
  2. napisać komentarz pod postem konkursowym z zawarciem informacji o wybranym produkcie z oferty No Pewnie
  3. oznaczyć w komentarzu swoją mamę lub teściową.
 4. Zamieszczenie Pracy Konkursowej na Stronie Konkursowej zwane będzie w dalszej części Regulaminu – Zgłoszeniem.
 5. Każdy z Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu jeden komentarz.
 6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia jako komentarz do zdjęcia konkursowego.

 §3 [NAGRODY]

 1. W Konkursie przyznana zostanie jedna nagroda (dalej: Nagrody): dowolny wybrany przez uczestnika produkt z oferty No Pewnie zwarty w zgłoszeniu konkursowym.
 2. Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

 §4 [PRZEBIEG KONKURSU]

 1. Zgłoszenia do konkursu są dodawane w komentarzu do posta: No Pewnie – 🌹🌹🌹Konkurs🌹🌹🌹 Wygraj prezent dla swojej mamusi!… | Facebook
 2. Umieszczone przez Uczestników Prace Konkursowe będą poddane weryfikacji przez organizatora.
 3. Laureata konkursu wybierze organizator kierując się subiektywnym odczuciem oryginalności i wyjątkowości.
 4. Laureat zostanie poinformowany o wygranej w prywatnej wiadomości dnia 26.05.2023r.
 5. Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 28.05.2023r, w wiadomości prywatnej dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska, adresu do wysyłki nagrody.
 6. Nagrody zostaną wysłane Laureatom do dnia 10 czerwca 2023r. w formie przesyłki kurierskiej na adres podany w nadesłanej wiadomości.
 7. W przypadku, gdy przesyłka z Nagrodą powróci do Organizatora jako nieodebrana przez Uczestnika (pomimo dwukrotnego awizowania), Uczestnik traci prawo do Nagrody.

  §5 [REKLAMACJE]

 1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane na adres e-mail organizatora.
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

  §6 [PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

 1. Zgodnie z art. 13 ust 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119, s. 1) – dalej RODO, informuję, że:
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Patrycja Krygier, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą No Pewnie Patrycja Krygier, ul. Dębowa 19a/5 76-004 Sianów, NIP: 4990561098, Regon: 381715086, e-mail: kontakt@nopewnie.com.pl , telefon: (+48) 889 142 287;
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez nich administrator nie będzie w stanie zawrzeć z Tobą umowy, zrealizować Twojego zamówienia.
 4. Twoje dane osobowe przetwarzany w następujących celach:
  a) wykonania umowy, dostarczenia do Ciebie zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  b) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń wynikających z umowy, prowadzenia marketingu bezpośredniego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  c) marketingowych, o ile wyraziłeś na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 5. Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty świadczące usługi na rzecz administratora z zakresu: obsługi systemu informatycznego, dostawcy (kurierzy, poczta), obsługa płatności internetowej, kancelarie prawne, rachunkowe.
 6. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez administratora przez okres maksymalnie 5 lat od końca roku, w którym zawarłeś z administratorem umowę, wymagają tego przepisy podatkowe. Dane, które administrator przetwarza na podstawie zgody, będą przetwarzane do czasu jej wycofania.
 7. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które było wykonywane przed wycofaniem zgody. Aby, cofnąć zgodę wystarczy, że wyślesz wiadomość elektroniczną lub poinformujesz administratora o tym pisemnie.
 8. W każdej chwili masz prawo do żądania od administratora udzielenia dostępu do Twoich danych osobowych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane w sposób naruszający przepisy prawa.
 9. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych, jak i poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 10. Twoje dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, jak i profilowaniu.